Top

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van jsfhealthshop / johnny fernand formule
zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam
onder nummer 34225082 en 59680121


Artikel 1. ALGEMEEN

Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van jsfhealthshop.

1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.

1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen jsfhealthshop en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van jsfhealthshop.

1.4 Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door jsfhealthshop niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door jsfhealthshop is bevestigd.

 

Artikel 2. AANBIEDINGEN

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een aanbieding die een termijn bevat kan door jsfhealthshop desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order.

2.2. In prijscouranten of op internet (website), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden zij jsfhealthshop niet.

 

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat jsfhealthshop de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van jsfhealthshop en deze algemene voorwaarden.

3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – een aanvullende opdracht wordt aangereikt, komt de oorspronkelijk overeengekomen levertijd te vervallen.

3.3. Wederpartij en jsfhealthshop komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden gesteld in artikel 3.1 en 3.2 is voldaan. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

3.4. Het minimum bestelbedrag is € 10,00 exclusief verzendkosten.

 

Artikel 4. PRIJZEN

4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen in de jsfhealthshop, luiden in euro’s en zijn inclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen.

4.2. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Bestellingen boven € 75,00 worden gratis verzonden. De bezorgkosten voor bestellingen onder de € 75,00 worden in de webshop getoond tijdens de bestelling, Zodra aflevering heeft plaatsgevonden is de koper zelf verantwoordelijk voor de producten.

4.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, is jsfhealthshop gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.


Artikel 5. BETALING

5.1. Bij bestellingen via de jsfhealthshop kan worden betaald met behulp van de in de webshop vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven credit card of elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing. Betaling middels facturering, mits nadrukkelijk overeengekomen, geschiedt binnen 7 dagen na factuurdatum.

5.2. Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Bestellingen boven € 1.000,00 worden niet onder rembours bezorgd.

5.3. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan de wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.

5.4. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is jsfhealthshop alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.

5.5. Alle door jsfhealthshop gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.

5.6. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten. Rente en kosten zijn daaronder inbegrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

 

Artikel 6. AFKOELINGSPERIODE EN ANNULERING

6.1. Wederpartij heeft recht op een bedenkperiode van maximaal 7 werkdagen na levering van het product, wanneer de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet is verbroken. Dit recht vervalt indien de producten in gebruik zijn genomen. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen of Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een product binnen vorengenoemde periode van zeven dagen terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen.

6.2. Indien de wederpartij van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt en in originele verpakking met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade aan jsfhealthshop worden aangeboden, dan draagt jsfhealthshop zorg voor terugbetaling aan wederpartij binnen 30 dagen na ontvangst.

6.3. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door jsfhealthshop ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door jsfhealthshop ten gevolge van de annulering geleden schade.

 

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

7.1. In beginsel streeft jsfhealthshop ernaar om bestellingen die voor 15:00 uur ’s middags op een werkdag zijn geplaatst, diezelfde dag nog te verzenden. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard.

7.2. In het geval dat de wederpartij op het moment van bezorgen niet thuis wordt aangetroffen, worden de goederen de volgende dag wederom aangeboden. In beide gevallen wordt een notificatie achtergelaten met de melding dat de levering kan worden opgehaald op het postkantoor. Een levering onder rembours dient altijd contant te worden voldaan.

7.3. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

7.4. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
- er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit jsfhealthshop kan worden toegerekend;
- wederpartij in één of meer verplichtingen jegens jsfhealthshop tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daarin tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
- wederpartij jsfhealthshop niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mede te delen.


7.5. Wederpartij dient de bij jsfhealthshop gekochte goederen in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door jsfhealthshop opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. jsfhealthshop zal nakoming vorderen doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van jsfhealthshop op schadevergoeding.

 

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

8.1. jsfhealthshop zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

8.2. jsfhealthshop is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij jsfhealthshop.

8.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan jsfhealthshop aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan jsfhealthshop worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan jsfhealthshop zijn verstrekt, heeft jsfhealthshop het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

 

Artikel 9. GARANTIE/RECLAMERING

9.1. jsfhealthshop garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn.

9.2. Met inachtneming van wat elders in deze voorwaarden is bepaald, staat jsfhealthshop in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten. Mocht een product onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden, of niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft de wederpartij de mogelijkheid om dit product te retourneren. De kosten van het retourneren van de artikelen komen altijd voor rekening van de wederpartij.

9.3. De garanties betreffende de geleverde zaken liggen bij de fabrikant van de betreffende zaken.

9.4. De wederpartij is gehouden voor het gebruik van de geleverde producten de bij de producten gevoegde informatie en adviezen van de fabrikant te lezen.

9.5. Reclameren is niet mogelijk indien:
- de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
- de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van jsfhealthshop op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd,
- de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van jsfhealthshop;
- wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens jsfhealthshop (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

9.6. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk reclameert, en zijn reclamering door jsfhealthshop gegrond wordt bevonden, zal jsfhealthshop de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) dan wel een prijsreductie verlenen.

9.7. Het in behandeling nemen van een reclamering schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.

9.8. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

 

Artikel 10. KEURING

De te leveren producten worden voor aflevering door jsfhealthshop gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op een tijd en plaats die in samenspraak met jsfhealthshop is vastgesteld.

 

Artikel 11. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

11.1. jsfhealthshop is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
- wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
- wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;
- op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;

11.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van jsfhealthshop passende zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1. Levering onder rembours vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud en pas na volledige betaling is het product eigendom van de wederpartij.

 

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1. jsfhealthshop is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van jsfhealthshop of leidinggevende ondergeschikten.

13.2. jsfhealthshop is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

13.3. jsfhealthshop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.

13.4. Wederpartij dient jsfhealthshop altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen, anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.

 

Artikel 14. OVERMACHT

14.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van jsfhealthshop, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van jsfhealthshop kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door jsfhealthshop ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.

14.2. Overmacht geeft jsfhealthshop het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

 

Artikel 15. PERSOONSGEGEVES

jsfhealthshop zal alle gegevens en informatie van de wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid.

 

Artikel 16. LAAGSTE PRIJSGARANTIE

jsfhealthshop garandeert de laagste prijs voor zijn productenlijn. Wordt in een webwinkel hetzelfde product aangeboden tegen een lagere prijs en mocht blijken dat dit product door een rechtspersoonlijkheid daadwerkelijk direct is te leveren, dan hanteert jsfhealthshop de laagste prijs.

 

Artikel 17. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

 

Artikel 18. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

18.1. De vestigingsplaats van jsfhealthshop is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens jsfhealthshop moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.

18.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van jsfhealthshop is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

18.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en jsfhealthshop gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.