Top

Privacybeleid

Bescherming persoonsgegevens 

JSF Healthshop neemt de privacy van persoonsgegevens heel serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van onze door u bestelde producten, onze nieuwsbrief en desgewenst van andere relevante informatie. Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon. 

 

“Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Een ieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn of haar persoonsgegevens.” 

 

Wij onderschrijven bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. JSF Healthshop gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 

 

  • ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en JSF Healthshop (bestellingen); 
  • om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven); 
  • voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze webshop); 
  • ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude. 

 

JSF Healthshop selecteert eventuele partners met de grootste zorg. Een samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor uw privacy. Helaas kunnen wij met in achtneming van het voornoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling. 

 

Indien JSF Healthshop persoonsgegevens verwerkt ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen altijd kosteloos verzet aantekenen. 

Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen. Uw verzoeken en verzet dient u te sturen aan onze klantenservice. Het staat u altijd altijd vrij om u af te melden van onze nieuwsbrief door gebruik te maken van de optout die JSF Healthshop altijd onderin de nieuwsbrief plaatst.

 

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.Deze website maakt gebruik van etracker-technologie (www.etracker.com) om gegevens te verzamelen over het gedrag van bezoekers. De gegevens zijn anoniem en worden gebruikt voor marketing en optimalisering. Alle bezoekersgegevens worden opgeslagen onder een anoniem gebruikers-ID om een totaalprofiel van gebruikers op te bouwen. Om deze gegevens te verzamelen en op te slaan, wordt mogelijk gebruik gemaakt van cookies, maar de gegevens kunnen niet naar u persoonlijk worden herleid. De gegevens worden niet gebruikt om de identiteit van bezoekers vast te stellen. De gegevens worden ook niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens. U kunt de toekomstige vergaring en opslag van gegevens te allen tijde weigeren